1.1.1.         Úvod

Tato příručka poskytuje podrobné informace týkající se instalace, základních principů, funkcí a příkazů software ARCHline.XP XP®.

Funkce, které jsou specifické pro verze Studio, Interior nebo ostatní verze jsou označeny ve srovnání verzí na www.archline.cz.

Existuje několik výukových programů, které vám pomohou zvýšit vaše praktické znalosti. Tyto kurzy jsou k dispozici na internetové stránce www.archline.cz, kde si je můžete stáhnout v PDF formátu nebo si je vytisknout.

 

Na naší webové stránce naleznete také výukové video tutoriály. Tato videa vám pomohou s výukou jak používat program od základních postupů až po pokročilé funkce. 

 

 

 

DŮLEŽITÉ – ČTĚTE POZORNĚ PŘED POKRAČOVÁNÍM INSTALACE

 

Licenční smlouva s koncovým uživatelem (dále jen "EULA") je zákonná smlouva mezi poskytovatelem licence (viz níže) a buď vámi osobně, pokud si pořizujete SOFTWARE (viz níže) pro sebe, nebo společností či jiný právnický subjekt, pro které SOFTWARE pořizujete.

“SOFTWARE” se zde rozumí software ARCHline.XP, které zahrnuje počítačový software, uživatelskou dokumentaci, a může obsahovat i přidružená média, tištěné materiály, a "online" nebo elektronickou dokumentaci.

 

Stisknutím tlačítka “I ACCEPT” nebo otevřením balíčku, který obsahuje SOFTWARE nebo instalací, kopírováním nebo jiným užitím SOFTWARE, souhlasíte že budete vázáni podmínkami EULA. Jestliže si nepřejete být vázáni podmínkami této smlouvy, stiskněte tlačítko “I DO NOT ACCEPT” nebo neinstalujte, nepřistupujte nebo nepoužívejte SOFTWARE.

 

“Poskytovatelem licence” se zde rozumí společnost CadLine Kft., Montevideo 3b, Budapešť, Maďarsko.

“Licenčními parametry” se zde rozumí definice a omezení rozsahu působnosti licence.

Za účelem zachování a ochrany svých práv na základě platných zákonů, CadLine neprodává žádná práva na verze SOFTWARE, ale poskytuje práva na použití software prostřednictvím SOFTWAROVÉ LICENCE.

 

SOFTWAROVÁ LICENCE

 

1. UDĚLENÍ LICENCE

Poskytovatel licence Vám uděluje nesublicencovatelnou, nevýhradní, nepřenosnou, omezenou licenci na používání kopií SOFTWARE v jurisdikci, ve které můžete získat SOFTWARE, v souladu s platnou uživatelskou dokumentaci, v rozsahu licenčních parametrů. Udělení licence poskytovatelem licence je podmíněno průběžným dodržováním všech licenčních omezení a restrikcí popsaných v této smlouvě. Pokud porušíte některé z těchto omezení nebo restrikcí, bude udělení licence automaticky a okamžitě ukončeno. Popisy licencování v této kapitole definují rozsah práv, která vám uděluje poskytovatel licence. Jakékoli použití SOFTWARU mimo rámec platného udělení licence představuje porušení práv duševního vlastnictví poskytovatele licence, jakož i podstatné porušení této dohody.

 

Termínovaná - dočasná licence. V souladu s podmínkami této smlouvy, licence k užívání software je trvalá, s výjimkou pokud je SOFTWARE kvalifikováno jako zkušební verze, studentská verze, nebo je označeno jako licence na dobu určitou, licence s omezenou dobou platnosti nebo pronájem licence. V takovém případě doba platnosti licence musí být doba licence určena poskytovatelem licence v příslušné uživatelské dokumentaci (dále jen "Určená doba") nebo dobou, po kterou jste zaplatili, podle toho, která je nižší. Pokud poskytovatel licence označí software jako licenci na dobu určitou, s omezenou dobou platnosti nebo pronájmu a nespecifikuje dobu platnosti, pak určená doba uplyne za třicet (30) dní po datu první instalace software. Používání tohoto SOFTWARE nad rámec platné doby licence, nebo jakýkoli pokus obejít funkce pro ovládání časového omezení v SOFTWARE je neoprávněné užití a představuje závažné porušení této dohody a práva duševního vlastnictví.

 

2. VLASTNICTVÍ SOFTWARE

Jako vlastník licence, můžete vlastnit magnetické nebo ostatní fyzické médium, na kterém je SOFTWARE původně nebo následně zaznamenáno nebo zapsáno.

Výslovnou podmínkou této licence je, že si poskytovatel licence vyhrazuje vlastnické právo, vlastnictví a veškerá práva a zájmy SOFTWARE zaznamenaného na kopiích originálního disku a všech dalších kopiích SOFTWARE, bez ohledu na formu nebo typu media, na kterém originál nebo jeho kopie existují. SOFTWARE je licencován a tato licence není prodej původního SOFTWARE nebo jakékoliv kopie. Poskytovatel licence si vyhrazuje veškerá práva, která nejsou výslovně udělena na licenci.

 

3. OMEZENÍ KOPÍROVÁNÍ

Tento SOFTWARE a doprovodné tištěné materiály jsou chráněny autorským právem. Neautorské kopírování SOFTWARE, včetně SOFTWARE, které bylo modifikováno, připojeno, nebo vloženo spolu s dalším programovým vybavením, nebo tištěných materiálů je výslovně zakázáno. Můžete být právně odpovědný za jakékoliv porušení autorského práva, které je způsobeno nebo podníceno Vaším nedodržením podmínek této licence. S výhradou výše uvedených omezení a v případě kdy SOFTWARE není chráněn autorskými právy, můžete vytvořit jednu(1) kopii software pouze pro záložní účely. Toto licenční ujednání však musíte zkopírovat a vložit na tuto záložní kopii.

 

4. UŽIVATELSKÁ OMEZENÍ

Jako uživatel licence můžete fyzicky přenést SOFTWARE z jednoho počítače na další za předpokladu, že SOFTWARE je použito současně pouze na jednom počítači. Nesmíte přemístit SOFTWARE z jednoho počítače na druhý prostřednictvím počítačové sítě. Nesmíte šířit kopie SOFTWARE nebo tištěných materiálů a poskytovat je dalším subjektům. Nesmíte modifikovat, přizpůsobovat, překládat, provádět zpětné rozbory, dekompilovat, disassemblovat nebo vytvářet odvozené práce SOFTWARE. Nesmíte modifikovat, přizpůsobovat, překládat nebo vytvářet odvozené práce tištěných materiálů nebo jejich elektronických kopií, bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence.

 

5. OMEZENÍ PŘEVODITELNOSTI

Licence na používáni SOFTWARE je poskytnuta pouze Vám, UŽIVATELI LICENCE, a nesmí být převedena na další subjekt bez předchozího písemného souhlasu poskytovatele licence. Jakýkoliv autorizovaný převod SOFTWARE bude vázán termíny a podmínkami tohoto licenčního ujednání a omezené záruky. V žádném případě nesmíte přenést, postoupit, propůjčit, pronajmout, prodat nebo jinak disponovat se SOFTWARE dočasně nebo trvale s výjimkou zde výslovně uvedeného.

 

6. OMEZENÁ ZÁRUKA A ZŘEKNUTÍ SE ZODPOVĚDNOSTI

6.1. Omezená záruka

Poskytovatel licence zaručuje, že po dobu devadesáti (90) dnů od data dodání ("Záruční doba") bude SOFTWARE plnit funkce obecně popsané v tištěných nebo elektronických materiálech dodaných v balení se SOFTWARE. Poskytovatel licence se zaručuje původnímu UŽIVATELI LICENCE, že média, na kterém je SOFTWARE zaznamenán, jsou bez závad jak z hlediska materiálu, tak provedení a je určen pro běžné použití a práci pro období devadesáti(90) dnů od data dodání, doložené kopií dodacího listu. Poskytovatel licence zaručuje původnímu UŽIVATELI LICENCE že hardwarové vybavení SOFTWARE (tzv. hardwarový klíč), jestliže je jeho součástí, je bez defektů jak z hlediska materiálu, tak provedení a je určen pro běžné použití a práci pro období jednoho(1) roku od data dodání, doložené kopií dodacího listu.

 

Dále CadLine tímto omezuje délku jakékoliv záruky, včetně mlčky předpokládané záruky na medium nebo uvedené hardwarové vybavení na příslušné období uvedené výše. Právní řády některých zemí nepřipouštějí omezení mlčky předpokládaných záruk, takže se na uživatele licence výše uvedená omezení nemusejí vztahovat.

 

SOFTWARE A DOPROVODNÉ TIŠTĚNÉ MATERIÁLY (VČETNĚ INSTRUKCÍ PRO POUŽITÍ) JSOU VYTVOŘENY "TAK JAK JSOU" BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU. DÁLE CadLine NEPOSKYTUJE ODPOVĚDNOU ZÁRUKU NEBO TVORBU JAKÝKOLIV ZOBRAZENÍ TÝKAJÍCÍ SE POUŽITÍ NEBO VÝSLEDKU POUŽITÍ Software NEBO TIŠTĚNÝCH MATERIÁLŮ, V TERMÍNECH SPRÁVNOSTI, PŘESNOSTI, SPOLEHLIVOSTI, AKTUÁLNOSTI NEBO JINÝCH. VEŠKERÉ RIZIKO VÝSLEDKŮ A ZOBRAZENÍ PŘEBÍRÁTE VY, uživatel licence.

JESTLIŽE SOFTWARE NEBO TIŠTĚNÉ MATERIÁLY JSOU VADNÉ CadLine NEBO JEHO PRODEJCI, DISTRIBUTOŘI, ZÁSTUPCI NEBO ZAMĚSTNANCI PŘEBÍRAJÍ VEŠKERÉ NUTNÉ NÁKLADY NA SERVISNÍ OPRAVU NEBO NÁPRAVU.

CadLine přebírá odpovědnost a vaši výhradní pomoc, jak na medium nebo na hardwarové vybavení. Na základě volby CadLine dojde k navrácení prodejní ceny nebo náhrady media nebo hardwarového vybavení, které není v rozporu s výše uvedenou omezenou zárukou, a který je navrácen CadLine včetně kopie daňového dokladu a dodacího listu. V případě poškození media nebo hardwarového vybavení jež je výsledkem nehody, úmyslného poškození nebo nesprávného použití, CadLine nepřebírá žádnou zodpovědnost na výměnu média nebo hardwarového vybavení nebo navrácení prodejní ceny.

V případě náhrady média nebo hardwarového vybavení, vyměněné médium nebo hardwarové vybavení bude obsahovat záruku po zbytek původní záruky 30 dní, i když je delší.

 

VÝŠE JSOU POUZE ZÁRUKY URČITÉHO DRUHU BUĎ VÝSLOVNÉ NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZAHRNUJÍCÍ ALE NEOMEZUJÍCÍ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY ZDATNOSTI A ZPŮSOBILOSTI OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE PRO JEDNOTLIVÝ ÚČEL, KTERÝ BYL VYTVOŘEN CadLine NA TOMTO PRODUKTU.

ŽÁDNÁ ÚSTNÍ NEBO PÍSEMNÁ INFORMACE NEBO ZPRÁVA DANÁ CadLine SVÝM PRODEJCŮM, DISTRIBUTORŮM, ZÁSTUPCŮM NEBO ZAMĚSTNANCŮM NEBUDE VYTVÁŘET ZÁRUKU NEBO V JAKÉMKOLIV PŘÍPADĚ ZVYŠOVAT PLATNOST TÉTO ZÁRUKY A VY SE NEMŮŽETE SPOLÉHAT NA JAKÉKOLIV TAKOVÉTO INFORMACE NEBO ZPRÁVY.

 

ANI CadLine ANI KDOKOLIV JINÝ KDO BYL ZAPOJEN DO TVORBY PRODUKTU NEBO DODÁNÍ TOHOTO PRODUKTU NEBUDE ZODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, VYPLÝVAJÍCÍ NEBO NAHODILÉ ŠKODY (VČETNĚ ŠKOD PŘI ZTRÁTĚ ZISKU, PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI, ZTRÁTĚ OBCHODNÍCH INFORMACÍ, APOD.) POCHÁZEJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ NEBO NESCHOPNOSTI POUŽITÍ PRO TYTO ŠKODY, I KDYŽ CadLine UPOZORNIL NA MOŽNOST TAKOVÝCHTO ŠKOD.

 

POTVRZENÍ

POTVRZUJETE, ŽE JSTE SI PŘEČETL TUTO LICENCI A OMEZENÍ ODPOVĚDNOSTI, ROZUMÍTE JIM A SOUHLASÍTE S TÍM, BÝT VÁZÁN JEJÍMI TERMÍNY A PODMÍNKAMI. DÁLE TAKÉ SOUHLASÍTE, ŽE LICENCE A OMEZENÁ ODPOVĚDNOST JSOU KOMPLETNÍ A VÝLUČNÉ PROHLÁŠENÍ DOHODY MEZI STRANAMI A NAHRAZUJÍ VŠECHNY NÁVRHY NEBO DŘÍVĚJŠÍ SMLOUVY, ÚSTNĚ PODANÉ NEBO PSANÉ A JAKÉKOLIV JINÁ SDĚLENÍ MEZI STRANAMI VZTAHUJÍCÍ SE K PŘEDMĚTU UDĚLENÍ LICENCE OMEZENÉ ODPOVĚDNOSTI.

 

6. UKONČENÍ

Tato licenční smlouva je platná do jejího ukončení. Tato licenční smlouva je automaticky ukončena bez oznámení ze strany CadLine v případě, když porušíte jakékoliv ustanovení této smlouvy. Po ukončení smlouvy musíte zničit tištěné materiály a všechny kopie SOFTWARE, včetně modifikovaných kopií, jestliže existují.

 

7. AKTUALIZACE

CadLine může vytvořit, po určité době, aktualizované verze (update) SOFTWARE. Jako své právo CadLine vytvoří takto aktualizované verze dostupné pro uživatele licence a předá je těm kdo zaplatí aktualizační poplatek.